A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania

Pobierz zasób

Program INTERBLOK. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum


Program INTERBLOK stanowi narzędzie do rozbudzania zainteresowań uczniów metodami angażującymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. W programie, cele kształcenia ogólnego, zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego, realizowane są poprzez następujące cele programu:

  1. Zdobycie przez uczniów podstawowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych i naukowo- technicznych „w zakresie wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach".
  2. Zainteresowanie uczniów nauką i techniką w wyniku zrozumienia zagadnień związanych z realizacją eksperymentów.
  3. Kształtowanie u uczniów umiejętności projektowania i budowy prototypów urządzeń technicznych mających zastosowanie w życiu codziennym.
  4. Rozwijanie u uczniów umiejętności ekonomicznego planowania podejmowanych przedsięwzięć, w tym eksperymentów i budowy prototypów.
  5. Nabycie przez uczniów doświadczeń przedsiębiorczych.
  6. Kształtowanie u uczniów postawy krytycznego rozumienia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zainteresowań kwestiami etycznymi oraz poszanowania zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego.
  7. Rozbudzenie aspiracji naukowych uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności prezentowania nabytych kompetencji, między innymi z zastosowaniem IT.
  8. Uświadomienie uczniom interdyscyplinarności dzisiejszej nauki i techniki poprzez realizację projektów integrujących przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka.
  9. Wdrożenie uczniów do pracy metodą projektów.

W zakresie treści nauczania program realizuje wybrane treści Podstawy Programowej z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki oraz treści wykraczające poza podstawę programową dla III etapu edukacyjnego. Szczegółowy wykaz treści dla danego bloku zawarto w obudowie do programu
w scenariuszach zajęć.


  Liczba wyświetleń: 27108
  Liczba pobrań: 592
  Dodano: 2014-06-30
ORE206 (107374)