ZalogujZarejestruj

Z geometrią na ty w gimnazjum - test G

Z geometrią na ty w gimnazjum - test G

Zestaw 12 testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie geometrii w gimnazjum. Testy te można wykorzystywać w różny sposób:

  • jako materiał powtórzeniowy w czasie lekcji (w formie kart pracy, foliogramów lub pokazu komputerowego);
  • jako zadania domowe dodatkowe dla uczniów;
  • jako karty zadań na zajęciach dodatkowych.

Materiał może być wykorzystywany wielokrotnie – od klasy I do III gimnazjum. Za prawidłowe odpowiedzi (podane przez ucznia z uzasadnieniem) można przyznawać uczniom np. punkty za aktywność lub oceniać w inny sposób, zgodnie z systemem oceniania podanym przez nauczyciela.

  Liczba wyświetleń: 12136
  Liczba pobrań: 992
  Dodano: 2010-11-15
IMP_81760 (70591)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.1
Figury płaskie
Uczeń korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe
10.2
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu
10.3
Figury płaskie
Uczeń korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności
10.4
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje kąty środkowe
10.5
Figury płaskie
Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu
10.6
Figury płaskie
Uczeń oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego
10.7
Figury płaskie
Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa
10.8
Figury płaskie
Uczeń korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w trapezach
10.9
Figury płaskie
Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów
10.10
Figury płaskie
Uczeń zamienia jednostki pola
10.11
Figury płaskie
Uczeń oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali
10.12
Figury płaskie
Uczeń oblicza stosunek pól wielokątów podobnych
10.13
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje wielokąty przystające i podobne
10.14
Figury płaskie
Uczeń stosuje cechy przystawania trójkątów
10.15
Figury płaskie
Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych
10.16
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych
10.17
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury
10.18
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.20
Figury płaskie
Uczeń konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°
10.21
Figury płaskie
Uczeń konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt
10.22
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności
11.4
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów
11.4
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów
11.4
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów
22.1
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności między kątami przyległymi)
22.4
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje cechy przystawania trójkątów
22.4
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje cechy przystawania trójkątów
22.8
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego)
23.1
Wielokąty
Uczeń zna pojęcie wielokąta foremnego
23.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:
23.2.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:
przekątne rombu ABCD mają długości AC =8dm i BD =10dm. Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE. (zadanie ma dwie odpowiedzi).
28.1
Długość okręgu i pole koła
Uczeń oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy
28.3
Długość okręgu i pole koła
Uczeń oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy
28.5
Długość okręgu i pole koła
Uczeń oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścień
29.1
Symetrie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz