ZalogujZarejestruj

Ćwiczymy użytkowe formy wypowiedzi

Ćwiczymy użytkowe formy wypowiedzi

Scenariusz lekcji powtórzeniowej, w trakcjie której uczniowie podają, jakie cechy charakteryzują użytkowe formy wypowiedzi.

Zadanie grupowe polega na napisaniu przez uczniów w formie żartobliwej i poważnej zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia, gratulacji, reklamacji.

  Liczba wyświetleń: 17808
  Liczba pobrań: 2829
  Dodano: 2010-11-15
IMP_109005 (65227)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi
III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada
III.1.2
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat
III.2.3
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści
III.2.7
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze świadomością ich funkcji i odpowiednio do celu całej wypowiedzi; zamienia mowę niezależną na zależną
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
6.1.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie
6.1.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie
6.1.6
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.4
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych
7.2.1
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad
7.2.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń formułuje pytania do tekstu
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Kuryszko