ZalogujZarejestruj

Jak mówić o uczuciach?

Jak mówić o uczuciach?

W czasie lekcji uczniowie opisują uczucia i stany psychiczne. W scenkach pokazują różne uczucia, rozwiązują ćwiczenia, powtarzają wiadomości o antonimach, synonimach i związkach frazeologicznych, wyrazach obcych w języku polskim, pracują ze słownikami.

  Liczba wyświetleń: 4876
  Liczba pobrań: 95
  Dodano: 2010-11-15
IMP_108998 (65220)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
I.2.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych
I.2.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji
I.2.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich – w formie książkowej i elektronicznej
II.1.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło
II.2.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)
II.2.11
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne
II.3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
II.3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny
II.4.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w życiu oraz w literaturze i innych sztukach
II.4.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
II.4.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu
III.2.11
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska)
2.3
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
4.4
Samokształcenie
Uczeń zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych oraz on-line)
4.9
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań
5.1.1
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju
5.1.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich
5.1.7
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji
5.1.8
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich
5.1.8
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.10
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze
5.1.11
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
5.2.6
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury
6.2.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców
6.2.3
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń zna sposoby wzbogacania słownictwa
6.2.5
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka
8.1
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.2
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.7
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija nawyki systematycznego uczenia się
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Kuryszko