ZalogujZarejestruj

Co o składni wiedzieć powinniśmy? - lekcja powtórzeniowa

Co o składni wiedzieć powinniśmy? - lekcja powtórzeniowa

Lekcja powtórzeniowa o składni dla uczniów III klasy gimnazjum.

  Liczba wyświetleń: 8031
  Liczba pobrań: 920
  Dodano: 2010-11-15
IMP_107222 (63930)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.2.4
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni (powtórzeń, pytań retorycznych, różnego typu zdań i równoważników), fonetyki (rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych)
III.1.2
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat
III.2.5
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom
III.2.6
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; stosuje średnik
III.2.8
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu znaczenia składników wypowiedzi
III.2.10
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu)
3.1
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
5.1.4
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje
6.1.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie
6.4.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Ortografia i interpunkcja
Uczeń poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne
6.4.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Ortografia i interpunkcja
Uczeń zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy
7.1.1
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.2.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń formułuje pytania do tekstu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dorota Kurjata