ZalogujZarejestruj

Ludzie czasem się zmieniają

Ludzie czasem się zmieniają

Uczniowie tworzą plan wydarzeń do „Opowieści wigilijnej”, charakteryzują głównego bohatera, oceniają jego postać. Przedstawiają Scrooge’a z punktu widzenia innych bohaterów.

  Liczba wyświetleń: 9771
  Liczba pobrań: 1473
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105734 (62735)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.1.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło
II.1.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń rozpoznaje problematykę utworu
II.2.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście
II.2.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń charakteryzuje postać mówiącą w utworze
II.2.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcje w utworze
II.2.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)
II.2.8
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy
II.2.11
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne
II.3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
II.4.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w życiu oraz w literaturze i innych sztukach
II.4.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
II.4.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada
III.1.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
III.1.6
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń przestrzega zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail, czat, blog (ma świadomość niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością uczestników komunikacji w sieci, łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach kłopotliwych, zna skutki kłamstwa, manipulacji, ironii)
III.1.7
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi (dorosły, rówieśnik, obcy, bliski), zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, profesora wyższej uczelni), ma świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i obraźliwych
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu
III.2.11
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska)
TEKSTY.1.22
Teksty
Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie)
1.1.3
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy
2.3.7
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady
2.3.7
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady
3.2.6
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) Uczeń i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej
3.2.6
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) Uczeń i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej
4.9
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań
5.1.1
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju
5.1.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich
5.1.6
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje
5.1.7
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji
5.1.8
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich
5.1.8
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
5.2.6
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury
6.2.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców
6.2.5
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka
6.3.1
Kształcenie językowe VII-VIII
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach
6.3.1
Kształcenie językowe VII-VIII
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.4
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych
7.1.7
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie
7.1.9
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi
7.2.1
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad
7.2.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.4
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych)
8.5
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Aniela Cholewińska