ZalogujZarejestruj

Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych

Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie ćwiczą w czasie przeglądania pokazu. Po całym pokazie wykonują zadania w karcie pracy. Każde z zadań wynika bezpośrednio z ćwiczeń pokazu - dotyczą pięciu kategorii słowotwórczych.

  Liczba wyświetleń: 5504
  Liczba pobrań: 212
  Dodano: 2010-11-15
IMP_103384 (60808)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych
I.2.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji
I.2.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich – w formie książkowej i elektronicznej
I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście
I.3.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń odróżnia temat fleksyjny od końcówki
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu
III.2.10
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu)
2.2
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
4.4
Samokształcenie
Uczeń zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych oraz on-line)
4.9
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań
5.1.4
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje
5.2.4
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa
6.1.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie
6.2.1
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich funkcje w tekście
6.2.3
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń zna sposoby wzbogacania słownictwa
6.4.1
Kształcenie językowe VII-VIII
Ortografia i interpunkcja
Uczeń wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych
8.1
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.2
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.7
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija nawyki systematycznego uczenia się
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Krystyna Raszka