ZalogujZarejestruj

Królowie Ziemi – w zgodzie z naturą

Królowie Ziemi – w zgodzie z naturą

Uczniowie czytają i komentują z nauczycielem "Dekalog św. Franciszka z Asyżu". W grupach wykonują pracę na dużych kartonach, zaznaczając rysunkami i wypowiedziami werbalnymi złe i dobre dla przyrody działania ludzkie. Słuchają wykładu o życiu św. Franciszka, oglądając jednocześnie prezentację multimedialną obrazów z tym świętym. Piszą notatkę z wykładu. Malują własny portret świętego. Czytają wiersz J. Lechonia pt. "Fioretti". Wykonują scenkę dramową na podstawie wiersza. Przedstawiają przesłanie w postaci rysunku w zeszycie. Formułują wnioski z lekcji.

  Liczba wyświetleń: 4439
  Liczba pobrań: 121
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78102 (51294)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń sprawnie czyta teksty głośno i cicho
I.1.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń określa temat i główną myśl tekstu
I.1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
I.1.8
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
II.1.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami
II.1.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wstępne rozpoznanie
Uczeń wyraża swój stosunek do postaci
II.2.8
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)
II.2.10
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów
II.3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
II.4
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie. Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość - nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada)
III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury
III.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała
III.1.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka
TEKSTY.28
Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży
1.1
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
1.1.1
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji
1.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach
1.1.11
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy
1.1.12
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa tematykę oraz problematykę utworu
1.1.15
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach
1.1.15
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach
1.1.16
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi
1.1.16
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi
1.1.18
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze
1.1.19
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach
1.1.20
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
1.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń określa temat i główną myśl tekstu
1.2.10
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, radiowa) Uczeń oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją
1.2.11
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia
1.2.12
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny)
1.2.13
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży
2.2.4
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi
2.2.4
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi
2.2.5
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach
2.2.5
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach
2.2.6
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście
2.2.6
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście
2.2.8
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach
2.2.9
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu
3.1.6
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
Uczeń rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję
3.2.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym
3.2.4
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń redaguje notatki
3.2.7
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji
3.2.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów
4.1
Samokształcenie
Uczeń doskonali ciche i głośne czytanie
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji
9.18
LISTA LEKTUR IV-VI
Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Jankowska