ZalogujZarejestruj

Załoga, do żagli!

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Załoga, do żagli!

Ćwiczenie interaktywne pozwalające utrwalać wiedzę dotyczącą pracy zespołowej na przykładzie zadań załogi żaglowca.

  Liczba wyświetleń: 6980
  Liczba pobrań: 53
  Dodano: 2015-05-12
ESP3031_02 (110643)

Zasoby z zestawu

Walizka i kosz
7630
2015-05-12
Walizka i kosz
Karta pracy do wydrukowania i przyczepienia na tablicy. W dwóch wersjach: pierwszy wariant wyznacza rysunek walizki, drugi – ilustracja kosza.
Gimnazjum
Język polski, Plastyka
Upadek Ikara – co mówi nam, współczesnym?
6742
2015-05-12
Upadek Ikara – co mówi nam, współczesnym?
Scenariusz zajęć poświęconych kształtowaniu umiejętności pracy w grupie. Uczniowie zyskują świadomość wad i zalet współdziałania w grupie oraz praktycznie wykorzystują tę wiedzę dla efektywnych działań grupowych, mających na celu wspólną ana...
Gimnazjum
Język polski, Plastyka
Sześć myślowych kapeluszy. Upadek Ikara
8008
2015-05-12
Sześć myślowych kapeluszy. Upadek Ikara
Karta pracy mająca sześć wersji o tym samym poziomie trudności, pozwalająca na analizę wskazanego problemu metodą „sześciu myślowych kapeluszy” Edwarda de Bono. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Jak człowiek współczesny odczytuje...
Gimnazjum
Język polski, Plastyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
II.2.11
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne
III.2.11
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska)
3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące między nimi (posługując się terminologią z zakresu danej dziedziny sztuki)
2.3
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
6.2.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców
6.2.5
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
3
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
3.4
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców
3.5
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów