ZalogujZarejestruj

Ryby, żaby i raki

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Ryby, żaby i raki

Nagranie dźwiękowe recytacji wiersza Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”. Czyta Elżbieta Golińska.

  Liczba wyświetleń: 16025
  Liczba pobrań: 417
  Dodano: 2015-02-19
ESP1111_02 (110580)

Zasoby z zestawu

Co słychać w stawie?
10380
2015-02-19
Co słychać w stawie?
Scenariusz zajęć rozwijających zdolność twórczego rozwiązywania problemów. Scenariusz wprowadza treści z zakresu edukacji przyrodniczej i kształtuje zachowania proekologiczne. Uczniowie doskonalą warsztat pracy z różnymi rodzajami tek...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
Co wiesz o życiu w stawie?
7362
2015-02-19
Co wiesz o życiu w stawie?
Karta pracy zawiera zestaw zdań na temat stawów. Zadaniem uczniów jest określenie, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. 
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
Na niby nad staw
8086
2015-02-19
Na niby nad staw
Tekst wiersza Jana Brzechwy „Ryby, żaby raki”.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2
Uczeń opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady
7.b
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
1.c
Uczeń korzysta z informacji
wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci
2.c
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
3.c
Uczeń tworzy wypowiedzi
uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
4
Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad
1.10
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
2.8
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
3.1
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.7
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta samodzielnie wybrane książki
5.6
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
6.1
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania