ZalogujZarejestruj

Pod presją

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Pod presją

Ćwiczenie interaktywne pozwalające utrwalać wiadomości dotyczące wybranych postaci historycznych oraz nawiązujące do zagadnienia radzenia sobie z presją.

  Liczba wyświetleń: 16433
  Liczba pobrań: 389
  Dodano: 2015-02-19
ESP2132_02 (110472)

Zasoby z zestawu

 Ukryta moc słów (część II)
25736
2015-02-19
Ukryta moc słów (część II)
Scenariusz zajęć kontynuujących tematykę podjętą na zajęciach według scenariusza „Ukryta moc słów” (część I). Uczniowie  utrwalają i pogłębiają wiedzę na temat  komunikacji „otwartej” i „ukrytej” oraz r...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Język polski
Prośbą czy groźbą?
15471
2015-02-19
Prośbą czy groźbą?
Karta pracy pogłębiająca wiedzę na temat sposobów komunikacji „ukrytej” – uczniowie identyfikują „zamaskowane” groźby i prośby.  
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Język polski
Ukryta moc słów
18100
2015-02-19
Ukryta moc słów
Plansza informacyjna definiująca pojęcia twierdzenia i sugestii, do wyświetlenia na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika multimedialnego.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Język polski
Usłysz sugestię, żeby zrozumieć presję
15967
2015-02-19
Usłysz sugestię, żeby zrozumieć presję
Karta pracy pozwalająca na ćwiczenie umiejętności rozpoznawania komunikatów mających na celu wywieranie presji.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Etyka, Język polski

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
2
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji
9
Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej
I.1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
II.3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
1.1
Kultura pracy
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni technicznej
1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
1.1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania
1.1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło, wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja, sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo stanowione, godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście
1.1.5
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
zna i posługuje się głównymi kategoriami deontycznymi: działania nakazane, zakazane, dozwolone, nadobowiązkowe (supererogacyjne)
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym
1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.5
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnice między dobrem godziwym, użytecznym i subiektywnie zadowalającym (przyjemnością) i podaje przykłady dóbr tego rodzaju
1.13
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia związek między dobrem (wartością), jakim jest życie, a normą moralną: „Nie należy zabijać”; wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym
1.14
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia czym jest bioetyka; podaje przykłady problemów bioetycznych oraz przedstawia własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych (aborcja, eutanazja, inne)
2
Człowiek wobec innych ludzi
2.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń okazuje szacunek innym osobom
2.4
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy
2.6
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
2.8.5
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
wyjaśnia, czym jest społeczeństwo obywatelskie, i podaje przykłady postaw obywatelskich
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.13
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy
2.19
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że kłamstwo – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przejawów zła moralnego; analizuje problem kłamstwa i formułuje ocenę moralną dotyczącą kłamstwa
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3
Człowiek wobec siebie
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.9
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.12
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
4.3
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością
4.5
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń podejmuje namysł nad problemem własności intelektualnej; wyjaśnia czym jest plagiat oraz formułuje ocenę moralną dotyczącą plagiatu
4.7
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest dobrem (wartością)
5.3
Człowiek wobec przyrody
Uczeń jest świadomy, że przyroda jest dobrem, które należy chronić i uzasadnia potrzebę ochrony przyrody
7.1
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ relacji: człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec ludzkich wytworów, człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga
7.2
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń odwołując się do własnych doświadczeń lub doświadczeń innych osób (w tym także postaci literackich, filmowych, przedstawionych w sztuce) charakteryzuje przeżycia wybranych osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny
7.3
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu
7.5
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych
1.1.15
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
1.2.12
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny)
2.2.4
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi
2.2.5
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji