ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Jakie jest Twoje ID?

Jakie jest Twoje ID?

Kompletny pakiet edukacyjny promujący wartości europejskie. Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat lub poszukujących nowych narzędzi edukacyjnych. W jego skład wchodzą film, podręcznik oraz prezentacja w PREZI przygotowane przez specjalistów-edukatorów z Belgii.

Zrób z nami film! Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować filmowania. W szczególności zapraszamy nauczycieli i animatorów, dla których dodatkowo przygotujemy specjalne zajęcia na temat edukacji i animacji filmowo-medialnej.Zapisy trwają do 20 września  Pauliną Haratyk, email: paulina@nowehoryzonty.pl

Witryna Evens Foundation

  Liczba wyświetleń: 28816
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2014-09-12
ORE214 (107599)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Zakres podstawowy
Młody obywatel w urzędzie
Uczeń wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne
I.4.1
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
I.4.2
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki w celu ich ochrony
I.4.3
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych
I.4.4
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszące się do wybranego państwa
I.4.5
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej)
I.4.6
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów
I.4.7
Zakres podstawowy
Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
Uczeń omawia ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Internetu); sporządza Europass-CV
I.5.1
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze dokumenty z tym związane
I.5.2
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne
I.5.3
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka
I.5.4
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie
I.5.5
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub innych praw i wolności
I.5.6
Zakres podstawowy
Prawa człowieka
Uczeń wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami
I.6.1
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce
I.6.2
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru)
I.6.3
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
I.6.4
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów)
I.6.5
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji
I.6.6
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić
II.11.1
Zakres rozszerzony
Obywatel i obywatelstwo
Uczeń przedstawia procedury nabywania i zrzekania się polskiego obywatelstwa
II.11.2
Zakres rozszerzony
Obywatel i obywatelstwo
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości
II.11.3
Zakres rozszerzony
Obywatel i obywatelstwo
Uczeń wymienia konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; uzasadnia znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność, tolerancja)
II.11.4
Zakres rozszerzony
Obywatel i obywatelstwo
Uczeń wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie ze sobą dylematy; podaje jego historyczne i współczesne przykłady
II.12.1
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia filozoficzny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego (John Locke, Georg Hegel, Alexis de Tocqueville)
II.12.2
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego
II.12.3
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efektywnych norm)
II.12.4
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu
II.12.5
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego
II.12.6
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w Polsce
II.12.7
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń opracowuje według wzoru projekt statutu stowarzyszenia (nazwa, siedziba, członkowie, władze, majątek, zasady zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia)
II.12.8
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń charakteryzuje lokalne organizacje pozarządowe
II.15.1
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; podaje różne sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości
II.15.2
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów
II.15.3
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń charakteryzuje główne fazy kształtowania się systemu demokratycznego
II.15.4
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń opisuje polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm I Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 maja, II Rzeczpospolita)
II.15.5
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we współczesnej demokracji
II.15.6
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń wyjaśnia, czym jest referendum; rozważa, jak we współczesnym państwie można realizować inne formy demokracji bezpośredniej
II.15.7
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym – w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły
II.36.1
Zakres rozszerzony
Prawa człowieka
Uczeń przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw człowieka
II.36.2
Zakres rozszerzony
Prawa człowieka
Uczeń przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i analizuje zastrzeżenia formułowane przez jej przeciwników
II.36.3
Zakres rozszerzony
Prawa człowieka
Uczeń rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne; wskazuje, do której generacji należą poszczególne prawa
II.36.4
Zakres rozszerzony
Prawa człowieka
Uczeń rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, dlaczego dochodzi do łamania praw człowieka na wielką skalę przez reżimy autorytarne
II.38.1
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych
II.38.2
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla systemu ochrony praw człowieka na świecie
II.38.3
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej
II.38.4
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń wyjaśnia, jak działa i jakie sprawy rozpatruje Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
II.38.5
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń analizuje z punktu widzenia międzynarodowych standardów praw człowieka przypadki naruszania praw i wolności w różnych państwach
II.38.6
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń pisze według wzoru skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub Komitetu Praw Człowieka w Genewie
II.38.7
Zakres rozszerzony
Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
Uczeń opisuje i ocenia działania wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka
II.43.1
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji)
II.43.2
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń przedstawia sposoby podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, odnosząc je do zasad pomocniczości i solidarności
II.43.3
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń charakteryzuje sposób powoływania, działania i najważniejsze kompetencje instytucji Unii Europejskiej (Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny);
II.43.4
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia najważniejsze postanowienia traktatów obowiązujących w Unii Europejskiej
II.43.5
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń przedstawia procedurę uchwalania budżetu unijnego oraz główne dochody i wydatki budżetowe
II.43.5
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń rozważa dylematy związane z dalszym rozszerzaniem i reformą Unii Europejskiej
II.43.7
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń przedstawia cele, genezę i zasady działania Rady Europy; ocenia jej rolę we współczesnej Europie
II.43.8
Zakres rozszerzony
Integracja europejska
Uczeń opisuje genezę, cele i sposób działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
II.45.1
Zakres rozszerzony
Polska w Unii Europejskiej
Uczeń wyjaśnia, na czym polega swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług w Unii Europejskiej oraz jakie są zasady przekraczania granic przez polskich obywateli (w strefie Schengen i poza nią)
II.45.2
Zakres rozszerzony
Polska w Unii Europejskiej
Uczeń opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej, w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
II.45.3
Zakres rozszerzony
Polska w Unii Europejskiej
Uczeń ocenia skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i perspektywy jej rozwoju w Unii Europejskiej, odwołując się do danych statystycznych, badań opinii publicznej oraz informacji o wykorzystaniu środków unijnych w Polsce, regionie i gminie
II.45.4
Zakres rozszerzony
Polska w Unii Europejskiej
Uczeń podaje ogólne zasady korzystania z funduszy unijnych przez obywateli, przedsiębiorstwa i inne organizacje w Polsce
II.45.5
Zakres rozszerzony
Polska w Unii Europejskiej
Uczeń wyszukuje informacje o możliwościach podejmowania nauki i pracy w państwach Unii Europejskiej, potrafi posługiwać się Europass
I.10.13
Zakres podstawowy
Świat po II wojnie światowej
Uczeń przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej
4
Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy podejmowanych decyzji
6
Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane
10
Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego i dylematów w zakresie wyborów moralnych oraz sposoby ich rozwiązywania na gruncie etyki chrześcijańskiej oraz innych koncepcji etycznych
5.C.5.2
Swojskość i obcość
Uczeń wyjaśnia różnice między oświeceniową koncepcją tolerancji a współczesnym rozumieniem tego pojęcia
5.E.5.1
Swojskość i obcość
Uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II Rzeczypospolitej
5.E.5.2
Swojskość i obcość
Uczeń analizuje, na wybranych przykładach, współczesne społeczeństwa wielokulturowe
6.E.6.2
Gospodarka
Uczeń wyjaśnia, czym jest państwo opiekuńcze, i opisuje jego genezę; opisuje kilka odmiennych przykładów współczesnych państw opiekuńczych; przedstawia argumenty w sporze o efektywność i sprawiedliwość państwa opiekuńczego

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu:
  • Logo autora
  • Autor :
  • Vingerhoedt productions, Ryckevelde
  • Licencja wyłączna - Copyright