ZalogujZarejestruj

Z "Solidarnością" do wolności

Z

Materiał zawiera scenariusze lekcji wraz z materiałami pomocniczymi dla ucznia i nauczyciela dotyczące historii Polski lat 80.  

  Liczba wyświetleń: 50096
  Liczba pobrań: 1529
  Dodano: 2014-05-21
ORE178 (107306)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

28.1
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Uczeń wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia jej sąsiadów
28.2
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Uczeń opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa zniszczeń wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne, zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna
29.2
Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej
Uczeń opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez przemocy, stan wojenny, „Okrągły Stół”
29.3
Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej
Uczeń wyjaśnia, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce w 1989 r
4.3
Być obywatelem
Uczeń przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich
5.2
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania
5.3
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli
5.4
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym
7.1
Wyborcy i wybory
Uczeń przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich
7.2
Wyborcy i wybory
Uczeń wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole
7.3
Wyborcy i wybory
Uczeń wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze
7.4
Wyborcy i wybory
Uczeń krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze
10.2
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym
10.3
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości w państwie demokratycznym
10.6
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji
10.7
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji
I.I.1.2
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), politycznych przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte; (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte
I.I.1.3
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu
I.I.1.4
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i ich funkcje w tekście
I.I.1.5
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, dokonuje jego logicznego streszczenia
I.I.1.9
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy
II.I.1.5
Zakres rozszerzony
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozpoznaje mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitarnych
I.6.6
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić
II.1.4
Zakres rozszerzony
Życie zbiorowe i jego reguły
Uczeń omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania
II.5.4
Zakres rozszerzony
Zmiana społeczna
Uczeń przedstawia i ocenia dwie drogi zmiany społecznej: rewolucję i reformę
II.5.5
Zakres rozszerzony
Zmiana społeczna
Uczeń charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch niepodległościowy non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga, ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ruch emancypacji kobiet
II.12.3
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efektywnych norm)
II.12.5
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego
II.13.1
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wyrażania
II.13.2
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne
II.15.1
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; podaje różne sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości
II.15.2
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów
II.15.5
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we współczesnej demokracji
II.15.7
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym – w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły
II.16.2
Zakres rozszerzony
Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne
Uczeń charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski (normy, formy komunikacji, poziom partycypacji, natężenie konfliktów)
II.17.1
Zakres rozszerzony
Systemy partyjne
Uczeń charakteryzuje system monopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny
II.17.2
Zakres rozszerzony
Systemy partyjne
Uczeń porównuje funkcje partii politycznych w państwach demokratycznych i niedemokratycznych
II.18.1
Zakres rozszerzony
Instytucja państwa
Uczeń wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem
II.18.2
Zakres rozszerzony
Instytucja państwa
Uczeń charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Maxa Webera do historycznych i współczesnych przykładów
II.18.4
Zakres rozszerzony
Instytucja państwa
Uczeń odróżnia suwerenność zewnętrzną od suwerenności wewnętrznej
I.12.1
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce
I.12.2
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych
I.12.3
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego
I.12.4
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”
II.V.12.3
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
Uczeń charakteryzuje proces uniezależnienia się państw satelickich od ZSRR
II.V.12.4
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
Uczeń wyjaśnia przyczyny rozpadu ZSRR i bloku wschodniego
II.V.12.5
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
Uczeń opisuje przeobrażenia ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i rozpoznaje charakterystyczne cechy procesu dekomunizacji w państwach bloku wschodniego po 1989 r.
II.V.12.6
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
Uczeń synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów świata, Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz Polski
II.V.15.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1956-1980
Uczeń charakteryzuje i porównuje etapy: 1956–1970 i 1970–1980
II.V.15.2
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1956-1980
Uczeń wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r.
II.V.15.3
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1956-1980
Uczeń charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u
II.V.15.4
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1956-1980
Uczeń charakteryzuje relacje państwo-Kościół i ocenia rolę Kościoła w życiu społecznym
II.V.16.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce
II.V.16.2
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń charakteryzuje państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego
II.V.16.3
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego Stołu”
II.V.17.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Narodziny III Rzeczypospolitej
Uczeń wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania procesu odbudowy demokratycznego państwa po 1989 r.
6.E.6.1
Gospodarka
Uczeń charakteryzuje gospodarkę realnego socjalizmu i jej konsekwencje
7.E.7.1
Rządzący i rządzeni
Uczeń analizuje, na wybranych przykładach, działalność opozycji politycznej w PRL
9.E.9.1
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń
9.E.9.2
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania
4.1
Prawa człowieka
Uczeń uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych, wyjaśnia, że jest ona źródłem powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka; analizuje sformułowania preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
4.7
Prawa człowieka
Uczeń przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości
9
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
9.1
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego
9.2
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb
9.4
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, przykłady realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców finansowanych z budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez młodzieżowe rady gminy/miasta
9.5
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań
11.4
Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
Uczeń wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowiących samorządu terytorialnego; przedstawia cele działania partii politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu publicznym; znajduje informacje na temat działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych)
4.17
(klasa IV) Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
„Solidarności” i jej bohaterach
41.1
Świat po II wojnie światowej
Uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych
41.11
Świat po II wojnie światowej
Uczeń charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991
42.1
Początki komunizmu w Polsce
Uczeń przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory w 1947 r.)
43.1
Stalinizm w Polsce i jego skutki
Uczeń przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu
44.7
Polska w latach 1957–1981
Uczeń wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.
44.8
Polska w latach 1957–1981
Uczeń charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”
45.3
Dekada 1981–1989
Uczeń wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia
46.1
Narodziny III Rzeczypospolitej
Uczeń opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997
46.2
Narodziny III Rzeczypospolitej
Uczeń charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dr Łukasz Kamiński, Katarzyna Rembacka, Zofia Fenrych, Grzegorz Czapski, Olga Tumińska, dr Andrzej Zawistowski, Monika Koszyńska, Kamila Sachnowska, Iwona Demczyszak, Adam Gościński, Katarzyna Cegieła, Wiesława Młynarczyk, Aleksandra Sulej
  • Właściciel praw do zasobu :
  • Lista podmiotów posiadających prawa autorskie do zasobu: AIPN, Czesław Bielecki, East News, Erazm Ciołek, FORUM, Fundacja WiP, Jan Młodożeniec, Eugeniusz Skorwider, Andrzej Budek, Jerzy Janiszewski, Karol Śliwka, Katarzyna Dobrowolska, Mieczysław Michalak, Ośrodek Fundacja KARTA, PAP, Piotr Młodożeniec, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Tadeusz Warsza, Zbiory Andrzeja Zawistowskiego, Zbiory Biura Wystaw Historycznych-Tomasz Przedpełski, Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  • Licencja wyłączna - Copyright