ZalogujZarejestruj

"Mój przedmiot informatyka" - pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Zbiór „Mój przedmiot informatyka” zawiera program nauczania, scenariusze lekcji i załączniki do nich przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką. Materiały te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli zarówno na typowych zajęciach lekcyjnych wpisanych w zakres podstawowy, jak też w ramach dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę uczniów, np. koła zainteresowań.

  Liczba wyświetleń: 9665
  Liczba pobrań: 384
  Dodano: 2013-12-20
ORE00159 (106809)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.2.1
Zakres rozszerzony
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych
II.2.2
Zakres rozszerzony
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL)
II.2.3
Zakres rozszerzony
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji
II.2.4
Zakres rozszerzony
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin
II.2.5
Zakres rozszerzony
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa
II.4.1
Zakres rozszerzony
Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
Uczeń opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie
II.4.2
Zakres rozszerzony
Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
Uczeń określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń
II.4.3
Zakres rozszerzony
Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
Uczeń przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry
II.4.4
Zakres rozszerzony
Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
Uczeń wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów
II.5.1
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin
II.5.2
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu
II.5.3
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego i użycia komputera
II.5.4
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji
II.5.5
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi
II.5.6
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania
II.5.7
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania
II.5.8
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów
II.5.9
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych
II.5.10
Zakres rozszerzony
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
Uczeń stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów

Informacje licencyjne