ZalogujZarejestruj

Kształtowanie przestrzeni - program edukacyjny Izby Architektów RP dla szkół ponadpodstawowych

Kształtowanie przestrzeni - program edukacyjny Izby Architektów RP dla szkół ponadpodstawowych

Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni” jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej
i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Program jest zbiorem gotowych scenariuszy lekcji, wraz z załącznikami niezbędnymi nauczycielowi do prowadzenia zajęć.

  Liczba wyświetleń: 29867
  Liczba pobrań: 1353
  Dodano: 2013-12-17
ORE00157 (106650)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania
3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące między nimi (posługując się terminologią z zakresu danej dziedziny sztuki)
1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi
1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta)
3.1
Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury
Uczeń dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową
3
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
3.4
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców
3.5
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów
3.6
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce

Informacje licencyjne