ZalogujZarejestruj

Knyga - tautos pamiklas. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla II klasy gimnazjum (cz. I i II)

Knyga - tautos pamiklas. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla II klasy gimnazjum (cz. I i II)

Podręcznik do nauki języka litewskiego dla II klasy gimnazjum (cz. I i II) przeznaczony dla litewskiej mniejszości narodowej.

  Liczba wyświetleń: 21129
  Liczba pobrań: 56
  Dodano: 2013-12-13
ORE00147 (106463)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego
Uczeń zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz światowej
1.2
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego
Uczeń dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
1.3
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego
Uczeń zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej oraz operuje słownictwem związanym z życiem mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce
1.4
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego
Uczeń rozpoznaje najważniejsze (podstawowe) tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej
2.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń czerpie dodatkowe informacje z przypisu
2.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń potrafi w bibliotece wyszukać potrzebne informacje, zna zasady korzystania z zasobów bibliotecznych
2.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna pojęcia stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy oraz stylizację językową
2.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym
2.5
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (np. aprobatę, dezaprobatę, negację, ironię, prowokację)
2.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji
2.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski
2.8
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz potrafi zacytować odpowiednie fragmenty tekstu
2.9
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
2.10
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych
2.11
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odróżnia informacje o faktach od opinii
2.12
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem
2.13
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania wulgaryzmów); r
2.14
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje cechy kultury i języka regionu (dialektyzmy)
2.15
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń korzysta ze słowników zarówno w formie książkowej, jak i elektronicznej
2.16
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne części zdania
2.17
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozróżnia rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie i współrzędnie
2.18
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odbiera komunikat przekazany za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w obrazie
3.1
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura
3.2
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń poprawnie akcentuje wyrazy oraz poprawnie intonuje zdania
3.3
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje zasady etyki mowy: zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla środków elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat) – np. możliwych nieporozumień wynikających ze skrótowości i lakoniczności wypowiedzi, możliwego oszukiwania i
3.4
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje zasady etykiety językowej: wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, jaka łączy go z osobą, do której mówi (dorosły, obcy, bliski, rówieśnik), zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od
3.5
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literac
3.6
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń tworzy plan własnej wypowiedzi
3.7
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunków wymienionych w pkt. 5, tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat
3.8
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń streszcza linearnie wypowiedź narracyjną (przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście)
3.9
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu, wykazując się znajomością podstawowych zasad edytorskich, w tym poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne – umie formatować tekst, dobierać rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stos
3.10
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego
3.12
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń
3.13
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń tworząc tekst własny, wykorzystuje elementarną wiedzę z zakresu słowotwórstwa (rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i dostrzega funkcje formantów w kształtowaniu znaczenia wyrazów pochodnych)
3.14
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i wypowiedzeń składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom
3.15
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych
3.16
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, zamienia formy osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze świadomością ich funkcji w zdan
3.17
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń wprowadza partykuły do wypowiedzi, aby modyfikować znaczenia jej składników
3.18
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji
3.19
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu)
3.20
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji
3.21
Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym
Uczeń interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (w całości lub w części)
4.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje literackie oraz przypisuje do nich konkretne utwory
4.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje różnice między dramatem i teatrem
4.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog
4.4
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje gatunki literackie, np.: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat jako gatunek, tragedia, ballada, nowela, hymn oraz inne gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej
4.5
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieści lub opowiadania obyczajowe, przygodowe, utwory fantasy
4.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne: artykuł, wywiad, reportaż, felieton
4.7
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń określa problematykę utworu
4.8
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń charakteryzuje w utworze podmiot liryczny lub narratora
4.9
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową oraz potrafi zinterpretować jej funkcję w utworze
4.10
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata przedstawionego: realizm, fantastyka, groteska
4.11
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje w utworze literackim: symbol, alegorię, apostrofę, ironię, puentę i wykorzystuje je w interpretacji
4.12
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje funkcję środków stylistycznych z poziomu leksykalnego (np. neologizmu, archaizmu, zdrobnienia, zgrubienia, eufemizmu, metafory), składniowego (np. powtórzenia, pytania retorycznego, różnego typu zdań i równoważników), fonetycznego (np. rymu
4.13
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń opisuje własne odczucia, które budzi dzieło
4.14
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i przekonująco ją uzasadnia
4.15
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny
4.16
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozróżnia specyfikę takich rodzajów sztuki, jak: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne
4.17
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości, np. patriotyzm -nacjonalizm-szowinizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach
4.18
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych sztuk podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, religijność, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność

Informacje licencyjne