ZalogujZarejestruj

RODNAJA LITARATURA. LITERATURA OJCZYSTA. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego

RODNAJA LITARATURA. LITERATURA OJCZYSTA. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka białoruskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, autorstwa Olgi Sienkiewicz, przeznaczony do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodowej.

  Liczba wyświetleń: 15748
  Liczba pobrań: 116
  Dodano: 2013-11-25
ORE00099 (104024)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz światowej
I.1.2
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozpoznaje wartości narodowe związane z własnym dziedzictwem kulturowym, np.: ojczyzna, mała ojczyzna, społeczność, naród, społeczeństwo, obywatelstwo
I.1.3
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup wspólnotowych
I.1.4
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej
I.1.5
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozumie relacje międzykulturowe w Polsce
I.1.6
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń wykazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania kultur
I.2.1
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń szuka literatury przedmiotu przydatnej do opracowywania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (korzysta z biblioteki – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak z centrum multimedialnego)
I.2.2
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki
I.2.3
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, bibliografię danego tematu, przypis
I.2.4
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna pojęcia znaku językowego i systemu znaków; potrafi uzasadnić, że język jest systemem znaków; rozróżnia treści wprowadzane do komunikatu za pomocą znaków werbalnych i niewerbalnych, mając świadomość różnych sposobów ich odbioru i interpretacji
I.2.5
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje różne odmiany języka, np. potoczny, gwarowy, literacki, dialekt
I.2.6
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu: informatywną, ekspresywną, impresywną (w tym perswazję), poetycką
I.2.7
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu
I.2.8
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu (w tym szczególnie intencje nadawcze)
I.2.9
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, nazywa zastosowane w nim środki językowe i określa ich funkcje w tekście
I.2.10
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości
I.2.11
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń dokonuje logicznego streszczenia tekstu rgumentacyjnego (wyróżniając kluczowe pojęcia, twierdzenia i sposób ich uzasadnienia)
I.2.12
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), popularnonaukowych, prasowych (wiadomość, komentarz), uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte
I.2.13
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych
I.2.14
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń dostrzega związek języka z wartościami, tj. rozumie, że język jest wartością, narzędziemwartościowania oraz źródłem poznania wartości
I.3.1
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej
I.3.2
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem Użyteczności wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przy
I.3.3
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń przygotowuje wypowiedź (analizuje temat, dostosowuje do niego formę wypowiedzi, sporządza plan wypowiedzi)
I.3.4
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji
I.3.5
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, transformacji, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi)
I.3.6
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy)
I.3.7
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność, poprawny akcent wyrazowy oraz poprawną intonację zdania)
I.3.8
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką
I.3.9
Zakres podstawowy
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń operuje słownictwem z kręgów tematycznych: Ojczyzna, Europa, świat (przeszłość i teraźniejszość); kultura, cywilizacja, polityka
I.4.1
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe, dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez Internet)
I.4.2
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń w analizie i interpretacji tekstu posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii literatury, teorii literatury i nauki o języku oraz terminami i pojęciami z zakresu innych dyscyplin
I.4.3
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje problematykę utworu
I.4.4
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje konwencję literacką utworu (stałe pojawianie się jakiegoś literackiego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów)
I.4.5
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń odczytuje treści symboliczne utworu
I.4.6
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje
I.4.7
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń dostrzega w czytanych utworach cechy stylu charakterystyczne dla danego twórcy
I.4.8
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozróżnia w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji językowej (np. archaizację, dialektyzację, kolokwializację, naśladowanie języków obcych) i określa jej funkcje
I.4.9
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje i analizuje przykłady odmian języka napotkane w czytanych tekstach
I.4.10
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja)
I.4.11
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi) oraz ich funkcje w utworze
I.4.12
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa-klucze, motto)
I.4.13
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny, biograficzny
I.4.14
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różnice)
I.4.15
Zakres podstawowy
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne
II.1.1
Zakres rozszerzony
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozpoznaje w tekstach kultury problemy religijne, społeczne, polityczne związane z życiem mniejszości narodowej lub etnicznej
II.1.2
Zakres rozszerzony
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozpoznaje i rozumie wpływy innych języków na język mniejszości narodowej lub język etniczny
II.2.1
Zakres rozszerzony
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń samodzielnie znajduje i czyta teksty literackie oraz inne teksty kultury stanowiące konteksty dla lektur poznawanych w szkole
II.2.2
Zakres rozszerzony
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozróżnia i omawia na wybranych przykładach funkcje języka – poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną (tworzenie wypowiedzi i stosowanie języka w aktach komunikacji) oraz społeczną (jednoczenie grupy i budowanie tożsamości zbiorowej – regio
II.2.3
Zakres rozszerzony
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy języka ojczystego/etnicznego; sytuuje język ojczysty/etniczny na tle innych języków używanych w Europie
II.2.4
Zakres rozszerzony
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odczytuje sens tekstów politycznych
II.3.1
Zakres rozszerzony
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń dostrzega funkcje wypowiedzi towarzyszące funkcji komunikacyjnej: sprawczą i fatyczną
II.3.2
Zakres rozszerzony
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozróżnia normę językową wzorcową i użytkową; ocenia własne kompetencje językowe (poprawność gramatyczną i słownikową) oraz kompetencje komunikacyjne (stosowność i skuteczność wypowiadania się)
II.3.3
Zakres rozszerzony
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń adjustuje na poziomie elementarnym tekst pisany i dokonuje jego korekty
II.4.1
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (poznawczym, estetycznym i etycznym)
II.4.2
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)
II.4.3
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe oraz znaki tradycji
II.4.4
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wskazuje teksty wzorcowe dla utworów będących parafrazami, parodiami i trawestacjami
II.4.5
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń dostrzega i potrafi komentować estetyczne wartości utworu literackiego
II.4.6
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich
II.4.7
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń w interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach gatunkowych
II.4.8
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi – wskazuje zastosowane w tekście sposoby osiągania jej sugestywności

Informacje licencyjne