ZalogujZarejestruj

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Postawy przedsiębiorczości - program nauczania

Program podstaw przedsiębiorczości obejmuje IV etap edukacyjny. Przeznaczony jest do użytku w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.

Zawarte w programie ogólne cele kształcenia:

  • Komunikacja i podejmowanie decyzji
  • Gospodarka i przedsiębiorstwo
  • Planowanie i kariera zawodowa
  • Zasady etyczne

Program nauczania powstał w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”.

  Liczba wyświetleń: 23858
  Liczba pobrań: 282
  Dodano: 2013-09-12
ORE00040 (102912)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza
1.2
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej
1.3
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej
1.4
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania
1.5
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie
1.6
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym
1.7
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań
1.8
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
1.9
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta
1.10
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową
1.11
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów
2.1
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin
2.2
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki
2.3
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków
2.4
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej
2.5
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń omawia transformację gospodarki Polski po 1989 r.
2.6
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż
2.7
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach
3.1
Instytucje rynkowe
Uczeń rozróżnia formy i funkcje pieniądza
3.2
Instytucje rynkowe
Uczeń wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne
3.3
Instytucje rynkowe
Uczeń oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie
3.4
Instytucje rynkowe
Uczeń wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
3.5
Instytucje rynkowe
Uczeń wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych
3.6
Instytucje rynkowe
Uczeń wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie
3.7
Instytucje rynkowe
Uczeń rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania
3.8
Instytucje rynkowe
Uczeń oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie
3.9
Instytucje rynkowe
Uczeń charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową, a wysokością emerytury
3.10
Instytucje rynkowe
Uczeń analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
4.1
Państwo, gospodarka
Uczeń wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa
4.2
Państwo, gospodarka
Uczeń opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego
4.3
Państwo, gospodarka
Uczeń przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę
4.4
Państwo, gospodarka
Uczeń wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa
4.5
Państwo, gospodarka
Uczeń wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę
4.6
Państwo, gospodarka
Uczeń charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej
4.7
Państwo, gospodarka
Uczeń identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji
4.8
Państwo, gospodarka
Uczeń wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny
4.9
Państwo, gospodarka
Uczeń charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce
4.10
Państwo, gospodarka
Uczeń wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski
4.11
Państwo, gospodarka
Uczeń wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie
4.12
Państwo, gospodarka
Uczeń ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji
5.1
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo
5.2
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji
5.3
Przedsiębiorstwo
Uczeń sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie
5.4
Przedsiębiorstwo
Uczeń rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa
5.5
Przedsiębiorstwo
Uczeń opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa
5.6
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu
5.7
Przedsiębiorstwo
Uczeń identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji
5.8
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji
5.9
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym
5.10
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa
6.1
Rynek pracy
Uczeń omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem
6.2
Rynek pracy
Uczeń wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka
6.3
Rynek pracy
Uczeń analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
6.4
Rynek pracy
Uczeń wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje
6.5
Rynek pracy
Uczeń rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy
6.6
Rynek pracy
Uczeń sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy
6.7
Rynek pracy
Uczeń przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych
6.8
Rynek pracy
Uczeń charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych
6.9
Rynek pracy
Uczeń rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania

Informacje licencyjne